Ак Алтын яйца куриные М

Честные отзывы и впечатления...

Десяток этих яиц был куплен в одном супермаркете "по соседству", по цене 300 тенге - что по нынешним временам очень неплохо.

Ак Алтын яйца куриные категория M отзыв и впечатления

Вот такая упаковка - пластиковый бокс...

Ак Алтын яйца куриные ЙОД категория М, вкусные и недорогие

Внутри такие яйца...

Ак Алтын яйца куриные, категория М, какиой у них размер?

Яйца сравнительно крупные - для наглядности и масштаба фото яйца рядом с обычным спичечным коробком. На каждом яйце маркировка: Ак-Алтын М ЙОД.

Этикетка Ак Алтын яйца куриные йодированные, М, отзыв

Ладно. В коробке есть еще этикетка. На ней: Яйца куриные 10 штук - Яйцо Йодированное. Категория М (стандартное) - вообще-то, категория М, не наше деление, это почти 1 категория (отечественного деления), и вес яиц 53-63 грамма. На этикетке значки сертификации ISO, строгий ветеринарный контроль... Срок хранения... Продукция ООО "Казахстан Кустары", село Мерей...

Ак Алтын яйца куриные категория L отзыв и впечатления

Через несколько дней я в этом же магазине купил практически такие же яйца но по цене 291 тенге. Тот же производитель - Белое золото... но этикетка в боксе была несколько иная, и указана категория L... вообще, сплошной маразм и попытки заморочить голову!

Яйца неплохие, насчет йода явно какая-то ерунда и развод... модная фишка, как говорят.

Михаил Дмитриенко
Алма-Ата
Декабрь 2020 г.

Ақ Алтын тауық жұмыртқасы M

Осы жұмыртқалардың оншақты бөлігі «маңайдағы» бір супермаркеттен 300 теңгеден сатып алынды - бұл қазіргі уақытта өте жақсы. Бұл қаптама - пластикалық қорап ... Мұндай жұмыртқа ішіндегі ...

Жұмыртқалар салыстырмалы түрде үлкен - айқындылығы мен масштабы үшін кәдімгі сіріңке қорабының жанындағы жұмыртқаның фотосуреті. Әр жұмыртқа: Ақ-Алтын M YOD.

Жақсы. Сонымен қатар қорапта затбелгі бар. Онда: тауық жұмыртқалары 10 дана - йодталған жұмыртқа. M санаты (стандартты) - шын мәнінде, M санаты, біздің бөлім емес, бұл 1 санатқа жуық (ішкі бөлу), ал жұмыртқалардың салмағы 53-63 грамм. Жапсырмада ISO сертификатының төсбелгісі, ветеринарлық қатаң бақылау бар ... Жарамдылық мерзімі ... «Қазақстан Кұстары» ЖШҚ өнімдері, Мерей ауылы ...

Бірнеше күннен кейін мен сол дүкеннен сол жұмыртқаларды сатып алдым, бірақ бағасы 291 теңге болды. Сол өндіруші - Ақ алтын ..., бірақ қораптағы затбелгі біршама өзгеше болды, ал L санаты көрсетілген ... жалпы, ақылсыздық және менің басымды шатастыруға тырысу!

Жұмыртқалар жаман емес, йод туралы, белгілі бір мағынасыздық және ажырасу ... сәнді қулық, олар айтқандай.

Михаил Дмитриенко
Алма-Ата
Желтоқсан 2020

Ak Altyn chicken eggs M

A dozen of these eggs were bought in one supermarket "next door", at a price of 300 tenge - which is very good nowadays. This is the packaging - a plastic box ... Such eggs inside ...

The eggs are relatively large - for clarity and scale, a photo of an egg next to an ordinary matchbox. Each egg is marked: Ak-Altyn M YOD.

Okay. There is also a label in the box. On it: Chicken eggs 10 pieces - Iodized egg. Category M (standard) - actually, category M, not our division, it is almost 1 category (domestic division), and the weight of eggs is 53-63 grams. On the label there are ISO certification badges, strict veterinary control... Shelf life... Products of Kazakhstan Kustary LLC, Merey village ...

A few days later, I bought practically the same eggs in the same store, but at a price of 291 tenge. The same manufacturer - White Gold ... but the label in the box was somewhat different, and the category L was indicated ... in general, sheer insanity and attempts to confuse my head!

The eggs are not bad, about iodine, obviously some kind of nonsense and a divorce ... a fashionable trick, as they say.

Mikhail Dmitrienko
Alma-Ata
December 2020