Алатау-кус магазин

Честные отзывы и впечатления...

Компания Алатау-кус известна своими курями и изделиями из куриного мяса. Часть продукции эта компания продает в своих фирменных магазинах. Один такой расположен у меня по соседству... буквально в 100 шагах.

Алатау-кус фирменный магазин по Навои в Орбите-2 отзыв

Орбита-2, по улице Навои... этот фирменный магазин продает в основном свою продукцию, но немного и продукцию сторонних производителей.

Когда этот магазин открылся, он благодаря своим низким ценам, быстро завоевал большую популярность. Затем, как это часто бывает, самомнение взяло верх над разумом и практическим расчетом...  Но это самомнение по сути просто жадность. Рост цен...

Для наглядности рассмотрим конкретный пример.

Колбаса Сочная от Алатау-кус

Алатау-кус колбаса Сочная отзыв на кошачью еду, дорого и плохо!

Кошачья колбаса "Сочная" - кошачья, потому что живой человек никогда не станет есть эту колбасу! Но для кошек в самый раз... было! Еще в феврале этого года килограмм этой колбасы стоил 770 тенге... В марте уже 830 тенге, в начале апреля 970 тенге, а в середине апреля 1025 тенге... На этом стремительный рост на колбасу (как и на прочую продукцию), остановился... сейчас кило Сочной стоит 1045 тенге. ПРАВКА - сегодня, 12 октября 2020, цена уже 1070 тенге... жадность рулит.

Сочная колбаса от Алатау-кус, отзыв на несъедобный продукт

Рост цен прекратился по банальной причине - покупатель отвернулся от этого фирменного магазина Алатау-кус. Рядом есть магазин Рамстор, который при своих высоких ценах, и тот продавал курятину дешевле Алатау-Кус... А есть и ASAR... а если пройти до базара, то Алату-кус вообще в пролете.

Колбаса Сочная - самый банальный продукт, цена которой не должна быть выше 800 тенге... она якобы из мяса птицы... но это вряд ли.

режем кошачью колбасу Сочную от Алатау-Кус, отзыв

Вот так выглядит эта колбаса в разрезе. Это тип "сосисочная" - резиновая, с неприятным вкусом... жарить или варить ее нельзя...

Мой вердикт - для кошек годная, если вам позволяют финансы... но если они вам позволяют, лучше купить Ливерную от Беккер  К - она дешевле (Беккер не стал злоупотреблять карантином и цены не задирал), и эта ливерка реально съедобная...

Михаил Дмитриенко
Алматы
2020 г.

Alatau-kus shop

The Alatau-kus company is known for its chickens and chicken products. Some of the products this company sells in their company stores. One of these is located in my neighborhood... literally 100 steps away.
Orbita-2, on Navoi street ... this brand store sells mainly its own products, but not many products third party manufacturers.
When this store opened, thanks to its low prices, it quickly gained great popularity. Then how it often happens, self-importance prevailed over reason and practical calculation ... But this self-importance in essence just greed. Price rise... For clarity, consider a specific example.

Sausage Juicy from Alatau-kus

"Juicy" cat sausage is a cat sausage, because a living person will never eat this sausage! But for cats in just right ... it was! Back in February of this year, a kilogram of this sausage cost 770 tenge... In March, already 830 tenge, in the beginning of April 970 tenge, and in mid-April 1025 tenge ... This is the rapid growth of sausage (as well as other products), stopped ... now a kilo of Juicy costs 1045 tenge.
The rise in prices stopped for a banal reason - the buyer turned his back on this Alatau-kus brand store.
There is a Ramstore store nearby, which, at its high prices, also sold chicken cheaper than Alatau-Kus ... there is also ASAR ... and if you go to the bazaar, then Alatu-kus is generally in flight. Sausage Juicy is the most commonplace product, the price of which should not be higher than 800 tenge ... it is allegedly made of meat birds... but it's unlikely.
This is what this sausage looks like in section. This is the type "sausage" - rubber, with an unpleasant taste ... fry or you can't cook it ...
My verdict is good for cats if finances allow you ... but if they allow you, it's better to buy a Livernaya from Becker K - it is cheaper (Becker did not abuse quarantine and did not raise prices), and this Liverka is real edible ...

Mikhail Dmitrienko
Almaty
2020

Алатау-құс дүкені

«Алатау-құс» компаниясы тауықтарымен және тауық өнімдерімен танымал. Осы компанияның кейбір өнімдері сатылады олардың дүкендерінде. Олардың бірі менің маңымда орналасқан... сөзбе-сөз 100 қадам.
Орбита-2, Навои көшесінде ... бұл фирмалық дүкен негізінен өз өнімдерін сатады, бірақ көп емес тауарлар үшінші тарап өндірушілері.
Бұл дүкен ашылған кезде, төмен бағасының арқасында ол тез танымал болды. Онда қалай бұл жиі орын алады, ақыл-ой мен практикалық есеп-қисаптан гөрі жеке басымдылық басым болды... Бірақ мәні бойынша бұл маңыздылық жай ашкөздік Баға өсуі...
Түсінікті болу үшін нақты мысалды қарастырыңыз.
Алатау-құстан шыққан шырынды шұжық
Мысықтан жасалған «шырынды» шұжық - бұл шұжық, өйткені тірі адам бұл шұжықты ешқашан жемейді! Бірақ мысықтар үшін дәл дұрыс ... болды! Осы жылдың ақпан айында осы шұжықтың килограмы 770 теңгені құрады ... Наурызда қазірдің өзінде 830 теңге, дюйм сәуірдің басында 970 теңге, ал сәуірдің ортасында 1025 теңге ... Бұл шұжықтың тез өсуі (сонымен қатар басқа өнімдер), тоқтап қалды ... енді Juicy келісі 1045 теңге тұрады.
Бағалардың өсуі болмашы себеппен тоқтады - сатып алушы осы «Алатау-құс» дүкенінен бас тартты.
Жақын жерде Ramstore дүкені бар, ол қымбат бағамен Алатау-Құсқа қарағанда тауықты арзан сатты ...
АСАР да бар ... және егер сіз базарға барсаңыз, онда Алату-құс әдетте ұшып жүреді. Шырын - шұжық - бұл ең көп таралған өнім, оның бағасы 800 теңгеден аспауы керек ... ол етден жасалған деген болжам бар құстар... бірақ бұл екіталай.
Бөлімде мына шұжық осындай көрінеді. Бұл «шұжық» түрі - резеңке, жағымсыз дәмі бар... қуырыңыз немесе сіз оны пісіре алмайсыз ...
Менің үкімім мысықтарға жақсы, егер қаржы сізге мүмкіндік берсе ... бірақ егер олар сізге мүмкіндік берсе, Ливерная сатып алғаныңыз жөн Беккер К-ден - бұл арзан (Беккер карантинді қолданған жоқ және бағаны көтермеді), ал бұл Ливерка шынымен жеуге жарамды...

Михаил Дмитриенко
Алматы
2020