Beta Tea - чай с клубникой

Честные отзывы и впечатления...

Чай со вкусом и ароматом клубники - Бета

Попробуем сегодня пакетный час со вкусом или ароматом клубники (не знаю как правильно) - многие считают этот продукт нищебродским, для люмпенов. Ну, это их дело. А мы не будем строить из себя гуру и знатоков чая со времен Пушкина.

Итак, это пакетный чай, чтобы сразу было понятно - но погодите! Я его использую по-разному - максимум эффективности... об этом и поговорим.

Отзыв на Beta Tea - пакетный чай с клубникой

Картонная коробка на 25 пакетиков, затянутая пленкой (пленку убираю, чтобы не мешала фотографированию). Куплен этот чай в супермаркете Магнум за 377 тенге (69 рублей)... Правка - январь 2021 г. На Оптовке такой чай стоит 350 тенге, сегодня купил пакетированный Beta Tea с малиной - опишу в ближайшее время.

ароматизированный пакетный чай Beta Tea со вкусом, отзыв

На коробке написано: Beta Tea. Flavoured Black Tea. 25 пакетов по 2 грамма каждый...

все данные на Beta Tea чай с ароматом клубники, впечатления

На нижней части коробке много данных... Дата расфасовки, срок годности... Указан способ приготовления... но кто производитель - ТОЧНО НЕ УКАЗАНО !!!

Beta Tea пакетированный чай с клубникой отзыв и впечатления

Открываем - внутри пакетики...

из Казахстана Beta Tea - чай с клубникой в пакетиках, отзыв

Вот такие пакетики. По сути, они аккуратно и качественно упакованы в пленку... Некогда чай под этой торговой маркой был качественными и самым дешевым... прошло менее 5 лет и все изменилось. Качество осталось прежнее, цены выросли.

Beta Tea вот такой пакетированный чай, чистый, с клубникой, малиной, смородиной

Распечатываем пакетик, внутри вот такой пакетик с хлястиком на ниточке...

Пакет разрываем, и завариваем - чай неплох. Но ароматизатор силен! И поэтому возникает наш хитрый умысел - а правильнее - гениальный советский опыт. Берем дишманский дешевый чай и бодяжим его этим пакетным чаем... конечно, пакетик сперва режем ножницами. Эта смесь способна вдохнуть вторую жизнь и качественный аромат в любой паршивый чай.

Если не помогает - пускаем сразу два пакетика в заварной чайник - это вытянет что угодно! Но, малина и клубника, смородина – это годится, а вот лимон, или бергамот – это лучше не брать!

Конечно, есть и другие варианты... которые легко и не дорого могут вытянуть любой чай до высших категорий! Но это иная статья со своими уникальными хитростями...

Аромат очень крепкий и даже вкус хороший. Прежние привычки, когда такие пакетики заваривали по нескольку раз - увы, не работают... повторное заваривание дает очень слабенький результат...

Михаил Дмитриенко
Алматы
2020 год

Beta Tea - strawberry tea

Let's try today a package hour with strawberry flavor or aroma (I don't know how to do it right).
So, this is a tea bag to make it immediately clear - but wait! I use it in different ways - maximum efficiency ... that's what we'll talk about.
Cardboard box for 25 sachets, covered with foil (I remove the foil so as not to interfere with photography). This tea was bought in the Magnum supermarket for 377 tenge (69 rubles) ...
The box says Beta Tea. Flavored Black Tea. 25 bags of 2 grams each ...
There is a lot of data on the bottom of the box ... Date of packaging, expiration date ... The method of preparation is indicated ... but who is the manufacturer - NOT EXACTLY SPECIFIED !!!
We open - inside the bags ...
These are the bags. In fact, they are neatly and efficiently packed in foil ... Once tea under this trademark was of high quality and the cheapest ... less than 5 years have passed and everything has changed. The quality remained the same, the prices increased.
We print the bag, inside is such a bag with a strap on a string ...
We break the bag and brew - the tea is not bad. But the flavor is powerful! And therefore, our cunning intent arises - or, more correctly, the brilliant Soviet experience. We take cheap Dishman tea and body it with this tea bag ... of course, first we cut the bag with scissors. This blend is able to breathe a second life and quality flavor into any lousy tea.
If it doesn't help, we put two bags in the teapot at once - this will pull out anything! But, raspberries and strawberries, currants - this is good, but lemon, or bergamot - it's better not to take it!
Of course, there are other options ... which can easily and inexpensively pull any tea to the highest categories! But this is a different article with its own unique tricks ...
The aroma is very strong and even tastes good.

Mikhail Dmitrienko
Almaty
2020

Бета шай - құлпынай шай

Бүгін құлпынайдың хош иісі немесе хош иісі бар пакеттік сағатты көрейік (мен мұны қалай дұрыс жасау керектігін білмеймін).
Сонымен, бұл оны бірден түсіндіру үшін шай пакеті - бірақ күтіңіз! Мен оны әртүрлі тәсілдермен қолданамын - максималды тиімділік ... біз сол туралы сөйлесетін боламыз.
Фольгамен жабылған 25 пакетке арналған картон қорапша (суретке түсіруге кедергі болмас үшін фольганы алып тастаймын). Бұл шай Magnum супермаркетінен 377 теңгеге (69 рубль) сатып алынған ...
Қорапта Бета шай деп жазылған. Хош иісті қара шай. Әрқайсысы 2 грамнан 25 қап ...
Қораптың төменгі жағында көптеген мәліметтер бар ... Қаптаманың күні, жарамдылық мерзімі ... Дайындалу әдісі көрсетілген ... бірақ өндіруші кім - НАҚТЫ НҰСҚАЛҒАН !!!
Біз ашамыз - сөмкелердің ішінде ...
Бұл сөмкелер. Шын мәнінде, олар фольгаға ұқыпты және тиімді түрде оралған ... Бір кездері осы сауда маркасымен шай сапалы әрі арзан болды ... 5 жыл өтпей, бәрі өзгерді. Сапа өзгеріссіз қалды, бағалар өсті.
Біз сөмкені басып шығарамыз, оның ішінде бауында бауы бар осындай сөмке бар ...
Біз сөмкені сындырып, қайнатамыз - шай жаман емес. Бірақ дәмі күшті! Сондықтан, біздің қулық ниетіміз туындайды - немесе, дәлірек айтсақ, кеңестік тәжірибе. Біз арзан дишман шайын алып, осы шай пакетімен денеге саламыз ... әрине, алдымен сөмкені қайшымен кесеміз. Бұл қоспасы кез-келген жаман шайға екінші өмір мен сапалы хош иісті жұтуға қабілетті.
Егер бұл көмектеспесе, біз шәйнекке бірден екі сөмкені саламыз - бұл бәрін тартып алады! Бірақ, таңқурай мен құлпынай, қарақат жақсы, бірақ лимон немесе бергамотты қабылдамаған дұрыс!
Әрине, кез-келген шайды оңай және арзан бағамен жоғары санатқа көтере алатын басқа нұсқалар бар! Бірақ бұл ерекше трюктері бар басқа мақала ...
Хош иіс өте күшті, тіпті дәмі де жақсы.

Михаил Дмитриенко
Алматы
2020