Колбаса АМП Казахстанская

Честные отзывы и впечатления...

Сегодня я опишу вам кошачью колбасу АМП "Казахстанская", по цене 1100 тенге за двухкилограммовый батон - примерно 200 рублей (по курсу на сентябрь 2020 года). Это цена на Оптовке (Розыбакиева-Ташкентская), в городе цена выше. Почему я называю ее кошачьей - потому что покупаю для кошек... думаю, и все остальные покупают ее для тех же целей.

АМП Казахстанская колбаса для уличных кошек - отзыв

Итак, батон большой и увесистый, взвешивание разных батонов дает цифры 1935~2000 грамм. Затянут пленкой, а сверху еще перетянут толстой суровой нитью, или бечевкой... зачем она здесь - непонятно. Может быть, без нее батон разваливается? Не для красоты же!

Состав колбасы АМП Казахстанская, отзыв и честное впечатление

На обратной стороне есть более-менее подробная техническая информация: Сделано в Казахстане, ТОО "Айтас-МП" (сокращенно АМП). В Восточно-казахстанской области - ВКО. Без содержания свинины. Название полное - Изделие колбасное вареное мясосодержащее, охлажденное АМП "Казахстанская".

Состав: мясо механической обвалки, кожа птицы, вода, манная крупа, крахмал картофельный, растительный белок, соль пищевая, комплексные пищевые добавки (регулятор кислотности, стабилизатор, декстроза, экстракты пряностей - перец черный, мускатный орех, перец красный), фиксатор окраски - нитрит натрия. Срок годности при тех и этих условиях - не более 90 суток. После нарушения целостности оболочки - не более 3 суток. Есть указание и на стандарт - СТ 291-103-18-ТОО-001-2019 (такие сейчас левые стандарты)...

Что внутри колбасы АМП Казахстанская - для кормления животных

Режем батон, внутри розоватая однообразная масса, сосисочного типа (резиноподобная), но есть пористость. Запах и вкус - лучше не пробовать. Мне пришлось зубы чистить и рот полоскать... Ее с большой неохотой, с голоду, едят уличные кошки... Собаки едят, голуби клюют... В принципе можно есть и человеку, думаю, не отравится, но это... до чего же надо довести человека?!

Мой вердикт - как кошачья колбаса, за такие смешные деньги, неплохо! Для человека - не рекомендую.

Михаил Дмитриенко
Алма-Ата
2020 г.

Today I will describe to you the AMP "Kazakhstanskaya" cat sausage, at a price of 1100 tenge for a two-kilogram loaf - about 200 rubles (at the exchange rate for September 2020). This is the price at Wholesale (Rozybakiyeva-Tashkent), in the city the price is higher. Why I call it a feline - because I buy it for cats ... I think everyone else buys it for the same purpose.

So, the loaf is large and weighty, weighing different loaves gives the numbers 1935 ~ 2000 grams. It will be tightened with a film, and from above it will also be tied with a thick, harsh thread, or twine ... why it is here is not clear. Maybe the loaf is falling apart without her? Not for beauty!

On the reverse side there is more or less detailed technical information: Made in Kazakhstan, Aitas-MP LLP (abbreviated AMP). In the East Kazakhstan region - East Kazakhstan region. Pork free. Full name - Product boiled meat-containing sausage, cooled AMP "Kazakhstanskaya".

Ingredients: mechanically deboned meat, poultry skin, water, semolina, potato starch, vegetable protein, food salt, complex food additives (acidity regulator, stabilizer, dextrose, spice extracts - black pepper, nutmeg, red pepper), color fixer - sodium nitrite. The shelf life under those and these conditions is no more than 90 days. After breaking the integrity of the shell - no more than 3 days. There is also an indication of the standard - ST 291-103-18-TOO-001-2019 (such are the left standards now) ...

We cut a loaf, inside a pinkish monotonous mass, sausage type (rubber-like), but there is porosity. Smell and taste are best not to taste. I had to brush my teeth and rinse my mouth ... Street cats eat it with great reluctance, out of hunger ... Dogs eat, pigeons peck ... In principle, a person can eat, I think, it will not be poisoned, but this ... why should a person be brought ?!

My verdict is like cat sausage, for such ridiculous money, not bad! For a human - I do not recommend it.

Mikhail Dmitrienko
Alma-Ata
2020

Бүгін мен сізге «Казахстанская» мысық шұжығын, екі килограммдық бөлке үшін 1100 теңгенің бағасы - шамамен 200 рубль (2020 жылғы қыркүйек айындағы бағам бойынша) АМП-ны сипаттайтын боламын. Бұл көтерме саудадағы баға (Розыбакиева-Ташкент), қалада жоғары. Неліктен мен оны мысық деп атаймын - өйткені мен оны мысықтарға сатып аламын ... Менің ойымша, оны бәрі бірдей мақсатта сатып алады.

Нан үлкен және салмақты, әр түрлі нанның салмағы 1935 ~ 2000 грамм сандар береді. Ол пленкамен қатайтылады, ал жоғарыдан оны қалың, қатал жіппен немесе жіппен байлайды ... неге бұл жерде екені түсініксіз. Бәлкім, онсыз бөлке құлап жатқан шығар? Сұлулық үшін емес!

Артқы жағында азды-көпті техникалық ақпарат бар: Қазақстанда жасалған, «Айтас-МП» ЖШС (қысқартылған AMP). Шығыс Қазақстан облысында - Шығыс Қазақстан облысы. Шошқа еті тегін. Толық атауы - «Казахстанская» АМФ салқындатылған, құрамында қайнатылған еті бар шұжық.

Құрамы: механикалық сүйектен ажыратылған ет, құс терісі, су, жарма, картоп крахмалы, өсімдік ақуызы, ас тұзы, күрделі тағамдық қоспалар (қышқылдықты реттегіш, тұрақтандырғыш, декстроза, дәмдеуіш сығындылары - қара бұрыш, мускат жаңғағы, қызыл бұрыш), түсті бекітуші - натрий нитриті. Осы жағдайлардағы сақтау мерзімі 90 күннен аспайды. Қабықтың тұтастығын бұзғаннан кейін - 3 күннен аспайды. Сонымен қатар СТ 291-103-18-TOO-001-2019 стандартының көрсеткіштері бар (бұл қазір солақай стандарттар) ...

Біз қызғылт түсті монотонды массаның, шұжықтың түрін (резеңке) кесіп алдық, бірақ кеуектілігі бар. Иісі мен дәмін татпаған дұрыс. Маған тісімді жуып, аузымды шаю керек болды ... Көше мысықтары оны үлкен құлықсыздықпен, аштықтан жейді ... Иттер жейді, көгершіндер пек ... Негізінде адам жей алады, менің ойымша, ол уланбайды, бірақ бұл ... адамды неге әкелу керек?!

Менің үкімім мысық шұжығына ұқсайды, мұндай күлкілі ақша үшін жаман емес! Адам үшін - мен оны ұсынбаймын.

Михаил Дмитриенко
Алма-Ата
2020