Новости

Честные отзывы и впечатления...

Магнум в Орбите по Навои - анонс

Магнум в Орбите по Навои - анонс

На месте Рамстора Экспресс в Орбите-2 по Навои, недавно прекратившего свое существование, скоро откроется магазин Магнум...

Уже несколько дней в спешном порядке из помещения, бывшего Рамстора, в экстренном порядке вывозили остатки прошлого оборудования - полки, холодильники-витрины, коляски, сетки и т.д. И безо всякого перерыва начали готовить помещение для "мы скоро откроемся" - и уже за стеклом витрины плакатики Magmum... вот оно что!

Судя по размерам помещения, здесь будет размещаться Magnum класса Express - небольшой, и по ценам плохой... Впрочем, не будем забегать вперед, и гадать на кофейной гуще. Этот Магнум откроют явно очень скоро, до Нового года, вот тогда и оценим в полной мере. И будет написана полноценная статья с максимально объективным отзывом.

А пока у нас такая ситуация: ближайший Магнум в Орбите-3, по Мустафина. Из других - ближайший конкурент будущему Magnum Express - это Toimart по Навои, буквально, через дорогу. Есть еще SMALL, но он ощутимо дороже... Есть куриный магазин Алатау-Кус, он в 30 метрах выше, еще 30 метров ниже продовольственный магазин ASAR... Ну и так далее.

Магнум ждет серьезная конкуренция, посмотрим, как он с этим справится. Напомним - предшественник, Рамстор не сумел успешно справиться с этой задачей (чаще всего в нем персонала было больше, чем посетителей)... А место неплохое... оживленное. Правда отсутствие нормальных парковочных мест - это проблема, но она же бьет и по конкурентам, особенно по Тоймарту.

Ждем открытия.

Михаил Дмитриенко
Алма-Ата
25.11.2020

Magnum in Orbit along Navoi - announcement

On the site of the Ramstore Express in Orbit-2 along Navoi, which recently ceased to exist, a Magnum store will open soon...

For several days now, the remnants of past equipment - shelves, display refrigerators, strollers, nets, etc. have been urgently removed from the premises of the former Ramstore. And without any interruption, they began to prepare the premises for "we will open soon" - and already behind the glass of the showcase posters of Magmum... that's what it is!

Judging by the size of the room, it will house an Express-class Magnum - small, and poor at prices... However, let's not get ahead of ourselves and guess on the coffee grounds. This Magnum will obviously open very soon, before the New Year, and then we will fully appreciate it. And a full-fledged article with the most objective review will be written.

In the meantime, we have such a situation: the nearest Magnum is in Orbit-3, according to Mustafina. Of the others, the closest competitor to the future Magnum Express is Toimart across Navoi, literally across the street. There is also SMALL, but it is significantly more expensive... There is a chicken store Alatau-Kus, it is 30 meters higher, another 30 meters below the ASAR grocery store ... And so on.

Magnum is facing serious competition, let's see how he handles it. Let's remind - the predecessor, Ramstore was unable to successfully cope with this task (most often it had more staff than visitors)... And the place is not bad... lively. True, the lack of proper parking spaces is a problem, but it also hits competitors, especially Toymart.

We are waiting for the opening.

Mikhail Dmitrienko
Alma-Ata
11/25/2020

Magnum Навои бойындағы Орбитада - хабарландыру

Жақында өзінің жұмысын тоқтатқан Орбита-2-де орналасқан Навои бойындағы Ramstore Express алаңында Magnum дүкені жақында ашылады...

Бірнеше күн бойы бұрынғы жабдықтардың қалдықтары - сөрелер, дисплейдегі тоңазытқыштар, коляскалар, торлар және басқалар бұрынғы Рамстордың аумағынан шұғыл шығарылды. Олар еш кедергісіз үйді «біз жақында ашамыз» деп дайындауға кірісті - және қазірдің өзінде витринаның әйнегінің артында Магмумның плакаттары... міне!

Бөлменің көлеміне қарап, онда Express-класс Magnum орналасады - бағасы кішкентай, ал кедей... Алайда, біз өзімізді басып озып, кофе қоймаларына тоқталмайық. Бұл Magnum жақын арада, Жаңа жылға дейін ашылатыны анық, содан кейін біз оны толықтай бағалаймыз. Және ең объективті шолумен толыққанды мақала жазылады.

Бұл арада бізде осындай жағдай бар: ең жақын Магнум Орбита-3-те орналасқан, дейді Мұстафина. Басқалардың ішінен болашақ Magnum Express-ке жақын бәсекелес - Навои арқылы Тоймарт, сөзбе-сөз көше бойында. КІШКІ де бар, бірақ ол едәуір қымбат... Алатау-Құс тауық дүкені бар, ол 30 метр биіктікте, ASAR азық-түлік дүкенінен тағы 30 метр төмен... және т.б.

Магнум үлкен бәсекелестікке тап болды, оны қалай өңдейтінін көрейік. Естеріңізге сала кетейік, алдыңғы Рамстор бұл тапсырманы жеңе алмады (көбінесе оның құрамы келушілерге қарағанда көп болды) ... Және бұл жер жаман емес ... тірі. Рас, қалыпты тұрақ орындарының жетіспеушілігі проблема болып табылады, бірақ бәсекелестерге, әсіресе Тоймартқа соққы береді.

Біз ашылуын күтеміз.

Михаил Дмитриенко
Алма-Ата
25.11.2020

<< Вернуться на предыдущую страницу