Перец черный Омега

Честные отзывы и впечатления...

Чуть раньше мы описали красный перец от Омега Специи, теперь черный перец под той же ТМ - покупалось одновременно, но расход разный...

Отзыв на Перец черный Омега Специи Казахстан - все отлично!

Также Высший сорт и также 100 грамм, но цена за пакет ~ 400-450 тенге, это ~ 70-80 рублей. На лицевой стороне нарисован слон, такие данные: Омега Специи, Перец черный молотый, высший сорт, Индийский.

Честное мнение Перец черный Омега Специи - отзыв хороший

На обратной стороне чуть больше информации, на русском и казахском. Указано для каких блюд этот перец лучше всего подходит... мясо, рыба, овощи, горячие и холодные блюда, соусы и маринады... в общем, везде.

Производитель: ТОО "Омега специи", Алматы, м-он Достык, ул. Яссауи...

Перец черный Омега Специи какой вкус, аромат и внешний вид?

Вскрываем пакет и ложечкой достаем... вот такой он на вид. Совсем не черный... правда в блюдах он чернеет, от влаги...

Запах - это да, аромат черного перца! Сильный и стойкий, вкус черного перца и все такое прочее. Мой вывод - отлично, очень неплохо! Но по цене... сами понимаете - дороговато.

Михаил Дмитриенко
Алма-Ата
2020 г.

Black pepper omega

A little earlier we described red pepper from Omega Spices, now black pepper under the same TM - it was bought at the same time, but the consumption is different ...

Also Top grade and also 100 grams, but the price for a package is ~ 400-450 tenge, it is ~ 70-80 rubles. An elephant is painted on the front side, such data: Omega Spices, Ground black pepper, premium, Indian.

There is a little more information on the reverse side, in Russian and Kazakh. It is indicated for which dishes this pepper is best suited... meat, fish, vegetables, hot and cold dishes, sauces and marinades... in general, everywhere.

Manufacturer: LLP "Omega spices", Almaty, Dostyk m-on, st. Yassawi ...

We open the package and take out with a spoon ... this is how it looks. Not black at all... though it turns black in dishes, from moisture...

The smell is yes, the scent of black pepper! Strong and persistent, black pepper flavor and all that jazz. My conclusion is excellent, very good! But for the price ... you know - a little expensive.

Mikhail Dmitrienko
Alma-Ata
2020

Қара бұрыш Омега

Біраз бұрын біз Omega Spice-тен қызыл бұрышты сипаттадық, қазір сол ТМ астындағы қара бұрыш - оны бір уақытта сатып алған, бірақ тұтыну басқаша...

Сондай-ақ, ең жақсы сорт, сонымен қатар 100 грамм, бірақ пакеттің бағасы ~ 400-450 теңге, ~ 70-80 рубль. Алдыңғы жағында піл боялған, мысалы: Омега дәмдеуіштері, ұнтақталған қара бұрыш, премиум-класс, үнді.

Сыртқы жағында орыс және қазақ тілдерінде қосымша ақпарат бар. Бұл бұрыштың қандай тағамдарға көбірек сәйкес келетіні көрсетілген... ет, балық, көкөністер, ыстық және салқын тағамдар, тұздықтар мен маринадтар ... жалпы барлық жерде.

Өндіруші: ЖШС «Омега дәмдеуіштері», Алматы қ., Достық м-он, көш. Яссауи ...

Біз пакетті ашып, қасықпен шығарамыз... осылай көрінеді. Қарада мүлдем қара емес... бірақ ыдыс-аяқтарда ол қара түске айналады, ылғалдан...

Иісі иә, қара бұрыштың иісі! Күшті және тұрақты, қара бұрыштың хош иісі және джаз. Менің тұжырымым өте жақсы, өте жақсы! Бірақ бағасы үшін ... сіз білесіз - сәл қымбат.

Михаил Дмитриенко
Алма-Ата
2020