Пшеничная традиционная водка - KZ

Честные отзывы и впечатления...

Сегодня мы рассмотрим, и в который раз - сомнительный продукт... водка из разряда контрафакт... или палёнка... Хотя производитель указан и это реальный производитель, а не какая-то фальшивка. Но стоит она 550 тенге за 0,5 литра... И акцизная марка, как позже выяснится, левая...

Внимание! Данный материал носит информационный характер, и не является рекламой или пропагандой алкоголя!

Итак, куплена она была... я, честно говоря, и не знаю где, наверное, в каком-нибудь "хитром" магазинчике... покупал не я, потому и не в курсе. Честно говоря, если б я заранее знал нюансы, я бы не рискнул это употреблять... а так, все прокатило.

Пшеничная традиционная водка - KZ, отзыв на дешевую водку

Итак, стандартная бутылка - правда, стандартная 90-х годов... Закрутка алюминиевая, сворачивается вместе с нижним кольцом... которое затем отваливается...

Водка пшеничная Шалкар-17 палёная или нормальная?

Две этикетки, одна большая, на ней: Пшеничная традиционная водка, 40%, 0,5 л.

Может ли водка Пшеничная стоить 550 тенге в Казахстане?

На обратной стороне маленькая наклейка. Здесь указан состав: спирт зерновой "Люкс", вода умягченная, сахар. Затем идут предупреждения, обычные... Производитель: ТОО "ШАЛКАР-17" Алматинская область, Карасайский район, поселок Шалкар, ул. Кажымукана 9

По вкусовым качествам это обычная водка, ничем, в общем-то, не отличающаяся от дорогой, и так сказать "официальной"... И на другой день ничего мрачного не было, вернее - все как обычно...

Поддельная акцизная марка на водке Пшеничной, Казахстан

Теперь еще один момент. Решил отклеить этикетки, чтобы отсканировать для этой статьи. Этикетки отклеились, но заодно смылось почти всё с акцизной марки... видимо, напечатана она была на струйном принтере.

Мой отзыв в данном случае нейтрален. Я не буду никому ничего советовать или рекомендовать... Так что это материал - чисто информационного характера.

Михаил Дмитриенко
Алматы
2020 г.

Wheat traditional vodka - KZ

Today we will consider, and once again - a dubious product ... vodka from the category of counterfeit ... or a palette ... Although the manufacturer is listed and this is a real manufacturer, and not some kind of fake. But it costs 550 tenge for 0.5 liters ... And the excise stamp, as it turns out later, is left ...

So, it was bought ... to be honest, I don’t know where, probably, in some "cunning" shop ... I didn’t buy, therefore I don’t know. Honestly, if I knew the nuances in advance, I would not have dared to use it ... well, everything worked.

So, the standard bottle is true, the standard 90s ... The twist is aluminum, it rolls up together with the bottom ring ... which then falls off ...

Two labels, one large, on it: Wheat traditional vodka, 40%, 0.5 l.

There is a small sticker on the back. The composition is indicated here: grain alcohol "Lux", softened water, sugar. Then there are warnings, the usual ... Manufacturer: LLP "SHALKAR-17" Almaty region, Karasai district, Shalkar village, st. Kazhymukana 9

In terms of taste, this is ordinary vodka, which, in general, does not differ in any way from the expensive, and so to speak "official" ... And the next day there was nothing gloomy, or rather - everything is as usual ...

Now one more thing. Decided to peel off the labels to scan for this article. The labels came off, but at the same time almost everything was washed off the excise stamp ... apparently, it was printed on an inkjet printer.

My review in this case is neutral. I will not advise or recommend anything to anyone ... So this material is purely informational.

Mikhail Dmitrienko
Almaty
2020

Бидайдың дәстүрлі арағы - KZ

Бүгін біз қарастырамыз, тағы бір рет - күмәнді өнім ... жалған санаттағы арақ ... немесе палитра ... Дегенмен өндіруші тізімге енгізілген және бұл жалған емес, нақты өндіруші. Бірақ 0,5 литр үшін 550 теңге тұрады ... Ал акциздік марка, кейінірек белгілі болғандай, қалды ...

Сонымен, оны сатып алды ... шынымды айтсам, мен қайда екенін білмеймін, мүмкін, қандай да бір «айлакер» дүкенде ... мен сатып алған жоқпын, сондықтан білмеймін. Шынымды айтсам, егер мен нюанстарды алдын-ала білсем, оны қолдануға батылым жетпейтін еді ... жақсы, бәрі жұмыс істеді.

Сонымен, әдеттегі бөтелке шынымен де, стандартты 90-шы жылдармен де ... Бұрамасы алюминий, ол төменгі сақинамен бірге домалайды ... содан кейін түсіп кетеді ...

Екі жапсырма, оның біреуі үлкен: бидайдан жасалған дәстүрлі арақ, 40%, 0,5 л.

Артында кішкентай стикер бар. Мұнда құрамы көрсетілген: «Люкс» дәнді спирті, жұмсартылған су, қант. Содан кейін ескертулер бар, әдеттегі ... Өндіруші: «ШАЛҚАР-17» ЖШС Алматы облысы, Қарасай ауданы, Шалқар ауылы, көш. Қажымұқан 9

Дәмі жағынан бұл кәдімгі арақ, ол, жалпы, қымбатшылықтан еш айырмашылығы жоқ, былайша айтқанда «ресми» ... Ал келесі күні мұңды ештеңе болған жоқ, дәлірек айтсақ - бәрі әдеттегідей ...

Енді тағы бір нәрсе. Осы мақаланы іздеу үшін жапсырмаларды алып тастау туралы шешім қабылдады. Жапсырмалар алынып тасталды, бірақ сонымен бірге акциздік маркалардан барлығы дерлік жуылды ... шамасы, ол сиялы принтерде басылған.

Бұл жағдайда менің шолуым бейтарап. Мен ешкімге ештеңе кеңес бермеймін немесе ұсынбаймын ... Сондықтан бұл материал тек ақпараттық сипатта болады.

Михаил Дмитриенко
Алматы
2020