Янтарь - масло подсолнечное нерафинированное

Честные отзывы и впечатления...

Итак, это масло было куплено месяца три назад... емкость 1 литр, цена 500 тенге, сейчас цена выросла - примерно 650-700 тенге...

Янтарь - масло подсолнечное нерафинированное отзыв и рекомендация

Как вы можете видеть по фото, я использовал уже две трети масла, потому отзыв не на пустом месте, а имеет под собой впечатления, основанные на практике.

Отзыв на казахстанское масло подсолнечное Янтарь, с запахом

Этикетка, на которой фото подсолнуха, название - Янтарь. Масло подсолнечное. Витамин "Е" сохранен.

Янтарь масло подсолнечное с ароматом, отзыв и впечатления, вкус

Сбоку на этикетке есть информация. Пищевая ценность в 100 г продукта:

Жиры 99,84 г
Насыщенные жиры 11,14 г
Мононенасыщенные 26,35 г
Полиненасыщенные 62,35 г
Витамин Е до 70 мг
Энергетическая ценность 898 / 3757,23 ккал/кДж

А теперь главное - НЕРАФИНИРОВАННОЕ! Первый сорт. СТ ИП 611113301885-001-2020. Масса НЕТТО 920 г. Срок хранения 12 месяцев. Сделано в Казахстане. ИП "Аксенов С.И." ВКО, г. Усть-Каменогорск.

Масло Янтарь из Усть-Каменогорска, Казахстан - хорошее и ароматное!

Еще на этикетке есть: Продукция ТМ "Янтарь" - Халва подсолнечная, семечки жаренные...

Итак, теперь об использовании этого масла. Я купил это масло, не случайно. Во-первых, большинство растительного масла, которое у нас продается - это далеко не всегда подсолнечное масло... А я хотел именно подсолнечное. Во-вторых, так как масло неизвестно из чего делают, оно почти всегда рафинированное, а я хотел масло с ароматом подсолнечника... как в детстве. И вот такое масло продается сегодня намного дороже, всякого очищенного...

Вот это масло Янтарь - реально подсолнечное и ароматное, хоть немного напоминает то УДИВИТЕЛЬНОЕ подсолнечное масло, которое было в СССР...

Рекомендую.

- Далее я опишу российское масло Слобода...

Михаил Дмитриенко
Алма-Ата
2020 г.

Amber - unrefined sunflower oil

So, this oil was bought three months ago ... the capacity is 1 liter, the price is 500 tenge, now the price has increased - about 650-700 tenge ...
As you can see from the photo, I have already used two-thirds of the oil, so the review is not from scratch, but has impressions based on practice.
A label with a photo of a sunflower, the name is Amber. Sunflower oil. Vitamin E is saved.
There is information on the side of the label. Nutritional value per 100 g of product:
Fat 99.84 g
Saturated Fat 11.14 g
Monounsaturated 26.35 g
Polyunsaturated 62.35 g
Vitamin E up to 70 mg
Energy value 898 / 3757.23 kcal / kJ
And now the main thing is UNREFINED! First grade. ST IP 611113301885-001-2020. Net weight 920 g. Shelf life 12 months. Made in Kazakhstan. IE "Aksenov S.I." East Kazakhstan region, Ust-Kamenogorsk.
The label also contains: Products of TM "Yantar" - Sunflower halvah, fried sunflower seeds ...
So now about the use of this oil. I bought this oil for a reason. Firstly, most of the vegetable oil that we sell is not always sunflower oil ... And I just wanted sunflower oil. Secondly, since the oil is not known what it is made of, it is almost always refined, and I wanted oil with sunflower aroma ... as in childhood. And this oil is sold today much more expensive than any refined ...
This Amber oil is really sunflower and fragrant, at least a little like that AMAZING sunflower oil that was in the USSR ...
I recommend.

Mikhail Dmitrienko
Alma-Ata
2020

Jantar - nerafinovaný slunečnicový olej

Takže tento olej byl zakoupen před třemi měsíci ... kapacita je 1 litr, cena je 500 tenge, nyní se cena zvýšila - asi 650-700 tenge ...
Jak vidíte z fotografie, už jsem použil dvě třetiny oleje, takže recenze není prázdná, ale má dojmy založené na praxi.
Štítek s fotografií slunečnice, jmenuje se Amber. Slunečnicový olej. Vitamin E je uložen.
Na boku štítku jsou informace. Nutriční hodnota na 100 g produktu:
Tuk 99,84 g
Nasycený tuk 11,14 g
Mononenasycené 26,35 g
Polynenasycené 62,35 g
Vitamin E až 70 mg
Energetická hodnota 898 / 3757,23 kcal / kJ
A teď je hlavní věc NEFINOVANÁ! První stupeň. ST IP 611113301885-001-2020. Čistá hmotnost 920 g. Skladovatelnost 12 měsíců. Vyrobeno v Kazachstánu. IE „Aksenov S.I.“ Východní Kazachstán, Ust-Kamenogorsk.
Na etiketě je také: Výrobky TM „Yantar“ - slunečnicová chalva, smažená slunečnicová semínka ...
Takže teď o použití tohoto oleje. Tento olej jsem koupil z nějakého důvodu. Za prvé, většina rostlinného oleje, který prodáváme, není vždy slunečnicový olej ... A chtěl jsem jen slunečnicový olej. Zadruhé, protože není známo, z čeho je vyroben, je téměř vždy rafinovaný a chtěl jsem olej se slunečnicovou vůní ... jako v dětství. A tento olej se dnes prodává mnohem dražší než jakýkoli rafinovaný ...
To je jantarový olej - opravdu slunečnicový a aromatický, alespoň trochu jako ten ÚŽASNÝ slunečnicový olej, který byl v SSSR ...
Doporučuji.

Michail Dmitrienko
Alma-Ata
2020