Сардина в масле J.F.M. Company

Честные отзывы и впечатления...

Я уже описывал консервы "Скумбрия в масле" от казахстанской компании J.F.M. Company, а эта сегодняшняя сардина полная её копия... Куплены они обе в алмаатинском магазине Керемет и К, который на улице Биржана, в Орбите-4, напротив базарчика... Цена - те же самые 300 тенге.

отзыв на рыбные консервы Сардина в масле J.F.M. Company - мерзко

Внешне обычная консервная банка... крышка Easy Open - открывается без консервного ножа.

Сардина в масле J.F.M. Company отвратительная консерва, яд!

Вот сверху такой вид, написано: Сардина в масле. Stella Maris (морская звезда или звезда морей). Легко создавать праздник. ГОСТ 10119-2007 НЕТТО 240 г.

консервы Сардина в масле J.F.M. Company испорченная рыба, плохо

По боковой стороне наклеена бумажная лента - этикетка продукта. Тут фото - наверное, сардина. Из полезной информации: сардина в масле, консервы рыбные стерилизованные. Рыбы не менее 168 г. Произведено из мороженого сырья. Продукт готов к употреблению. Состав: рыба, масло подсолнечное рафинированное, поваренная соль. Срок годности не более 24 месяца, с даты изготовления. Изготовитель ТОО "J.F.M. company", Казахстан, Шымкент... адрес производства Туркестанская область село Кутарыс.

Сардина в масле от J.F.M. Company мерзкая консерва дрянь

Открываем банку, внутри вот такая картина - куски рыбы плавают в какой-то маслянистой жидкости.

Теперь начинаем:

- Запах этой консервы отвратительный
- На вид, когда достаем, подозрительно...
- Вкус... ее я есть не стал, пока суицидальных настроений нет.

Сардина в масле Казахстан J.F.M. Company несъедобная консерва

Да, запах отвратительный! И ее не едят кошки, бездомные кошки! И бродячие собаки тоже... Отвратительный продукт!

- Килька балтийская в томатном соусе J.F.M. company - на другом моем сайте

Михаил Дмитриенко
Алматы
2020 г.

Майдағы сардин Ж.Ф.М. Компания

Мен қазақстандық J.F.M компаниясының «Скумбрия майдағы» консервілерін сипаттаған болатынмын. Компания және бұл бүгінгі сардина оның толық көшірмесі ... Екеуі де Алматыдағы Біржан көшесінде, Орбит-4, базарға қарама-қарсы орналасқан Keremet және K дүкендерінен сатып алынды... Бағасы бірдей 300 теңге.

Сыртынан қарапайым қалайы құтысы ... Easy Open қақпағы - банк ашпастан ашылады.

Міне жоғарыдан көрініс, былай жазылған: Сардина майға. Стелла Марис (теңіз жұлдыздары немесе теңіз жұлдыздары). Мереке жасау оңай. ГОСТ 10119-2007 NET 240 г.

Бүйірінде қағаз лента - өнімнің жапсырмасы бар. Міне, фото - сардина шығар. Пайдалы ақпараттан: майдағы сардин, стерильденген балық консервілері. 168 г-нан кем емес балық.Мұздатылған шикізаттан өндіріледі. Өнім пайдалануға дайын. Құрамы: балық, тазартылған күнбағыс майы, ас тұзы. Сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 24 айдан аспайды. Өндіруші ЖШС «J.F.M. company», Қазақстан, Шымкент... өндірістік мекен-жайы Түркістан облысы, Қутарыс ауылы.

Біз құмыраны ашамыз, ішінде келесі сурет бар - балық бөліктері қандай да бір майлы сұйықтықта жүзіп жүр.

Енді бастайық:

- Мына консервілердің иісі жағымсыз
- Біз оны алған кезде күдікті болып көрінеді...
- Дәмі ... Мен оны суицидтік көңіл-күй болғанға дейін жеген жоқпын.

Ия, иісі жиіркенішті! Ал мысықтар, қаңғыбас мысықтар оны жемейді! Иесіз иттер де ... Жексұрын өнім!

Михаил Дмитриенко
Алматы
2020

Sardine in oil J.F.M. Company

I have already described canned food "Mackerel in oil" from the Kazakh company J.F.M. Company, and this today's sardine is a complete copy of it... They were both bought in the Almaty store Keremet and K, which is on Birzhan Street, in Orbit-4, opposite the bazaar... The price is the same 300 tenge.

Externally, an ordinary tin can ... Easy Open lid - opens without a can opener.

Here is a view from above, it is written: Sardine in oil. Stella Maris (starfish or star of the seas). Easy to create a holiday. GOST 10119-2007 NET 240 g.

On the side there is a paper tape - product label. Here is a photo - probably a sardine. From useful information: sardine in oil, sterilized canned fish. Fish not less than 168 g. Produced from frozen raw materials. The product is ready to use. Ingredients: fish, refined sunflower oil, table salt. The shelf life is no more than 24 months from the date of manufacture. Manufacturer LLP "J.F.M. company", Kazakhstan, Shymkent ... production address Turkestan region, village Kutarys.

We open the jar, inside is this picture - pieces of fish are floating in some kind of oily liquid.

Now let's start:

- The smell of this canned food is disgusting
- It looks suspicious when we get it ...
- Taste ... I did not eat it until I was in a suicidal mood.

Yes, the smell is disgusting! And cats, stray cats don't eat it! And stray dogs too ... Disgusting product!

Mikhail Dmitrienko
Almaty
2020